Ochrana osobních údajů a whistleblowing

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušné osoby. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Příslušné osoby:

  1. Miroslava Minářová, telefon: +420 226544263, e-mail: mminarova@elektrotechnika.cz
  2. Ing. Tomáš Strnad, telefon: +420 2264544260, e-mail: tstrnad@elektrotechnika.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

Možnosti podání oznámení

V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese: www.nntb.cz/c/veus6xe6

Oznámení lze sledovat na www.nntb.cz/c/veus6xe6

v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

2. Ústně

Po přihlášení na www.nntb.cz/c/veus6xe6 můžete nahrát hlasový záznam.

v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

K písemnému nebo ústnímu oznámení můžete také využít mobilní aplikaci „NNTB: Schránka důvěry“ dostupnou na Google play a APP Store.

Přístupový kód pro odeslání podnětu je: N6pFeypDoq.

3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Co je považováno za oznámení dle Zákona?

Pokud upozorníte na jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).

Ochrana osobních údajů

Příslušné osoby jsou povinny vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Využít můžete také mobilní aplikaci NNTB: Schránka důvěry dostupnou na Google play a APP Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: N6pFeypDoq.